UMOWA LICENCYJNA

=========================================

UWAGA! PRZED URUCHOMIENIEM PROGRAMU “Fotillo” I “FotilloStart”  PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ. UŻYTKOWANIE PRODUKTU W CAŁOŚCI LUB JEGO CZĘŚCI, JEST RÓWNOZNACZNE Z POTWIERDZENIEM UMOWY I WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY. ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW UMOWY JEST RÓWNOZNACZNE Z JEJ ZAWARCIEM. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻE TYM SAMYM KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. W TYM WYPADKU UŻYTKOWNIK POWINIEN ZWRÓCIĆ NIEUŻYWANY PRODUKT DO SPRZEDAWCY I WYKASOWAĆ WSZYSTKIE KOPIE Z NOŚNIKÓW PAMIĘCI.

§ 1. DEFINICJE:

=========================================

  1. “Oprogramowanie” oznacza wszystkie pliki, z którymi jest przekazywana niniejsza umowa, w tym Oprogramowanie “Fotillo” i “FotilloStart”, przykładowe lub gotowe zdjęcia, grafikę i inne utwory połączone w zestaw z Oprogramowaniem, powiązane materiały objaśniające, drukowane i w formie plików (“Dokumentacja”) oraz oznacza wszelkie aktualizacje i dodatki do takich informacji przekazywane Użytkownikowi przez ViewPro s.c. w każdym czasie, o ile nie są objęte odrębną umową (łącznie zwane “Aktualizacjami”).
  2. “Subskrypcja na aktualizacje i pomoc techniczną” oznacza płatną usługę dającą dostęp do pomocy technicznej oraz możliwość dokonywania zarówno automatycznej jak i ręcznej aktualizacji Oprogramowania.
  3. “ViewPro s.c.” oznacza producenta Oprogramowania, czyli spółkę cywilną: ViewPro s.c. reprezentowaną przez Tomasza Mróz oraz Justynę Mróz, o numerze NIP: 522-301-93-35, REGON: 147452308, z siedzibą przy ulicu Skoroszewska 2B/34 , 02-495 Warszawa

 

§ 2. POSTANOWIENIA UMOWY:

=========================================

1. Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem (osobą fizyczną albo prawną), a ViewPro s.c.

2. Licencja na Oprogramowanie. Jak długo Użytkownik spełnia warunki określone w niniejszej Umowie Licencyjnej (zwanej w dalszej części “Umową”), ViewPro s.c. przyznaje mu niewyłączne prawo do zainstalowania i użytkowania Oprogramowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i dokumentacją oraz na warunkach określonych poniżej.

3. Oprogramowanie podlega licencji, a nie sprzedaży. ViewPro s.c. zezwala Użytkownikowi na kopiowanie, pobieranie, instalowanie i używanie Oprogramowania jedynie na warunkach niniejszej Umowy.

4. Oprogramowanie może być wykorzystane w obszarze roboczym Użytkownika, dla jednego stanowiska (jeden komputer).

4.1. W ramach pojedynczej licencji dostarczany jest jeden unikalny kod aktywacyjny wykorzystywany w procesie aktywacyjnym Oprogramowania, który jest generowany na podstawie numeru Token oraz ID sprzętu i można użyć go tylko raz. Kod aktywacyjny jest generowany na podstawie numeru ID sprzętu, który jest widoczny po uruchomieniu Oprogramowania. Po wprowadzeniu kodu użytkownik ma możliwość wydrukowania odpowiednio 700, 1400 lub 2800 odbitek w programie. Każdy kolejny kod będzie można wykupić według cen podanych w cenniku lub na stronach www.viewpro.pl i www.fotillo.com.

4.1.1. W przypadku ingerencji w konfigurację programu, bądź pliki pomocnicze użytkownik może zostać poproszony o podanie kodu resetującego. Wygenerowany wcześniej kod aktywacyjny nie zostanie ponownie przyjęty, za wygenerowanie nowego kodu zostanie naliczona opłata.

4.1.2. Na ViewPro s.c. nie ciąży żaden obowiązek ani odpowiedzialność w zakresie wygenerowania nowego kodu aktywacyjnego. Dlatego Użytkownik przyjmuje na siebie w pełni utratę kodu. Tym samym kod aktywacyjny musi zostać ponownie zakupione od ViewPro s.c.

4.2. Po nabyciu Oprogramowania Użytkownik jest zobowiązany do jego aktywacji, po czym Oprogramowanie będzie pracować w podstawowej wersji. Aktywacja Oprogramowania jest wymogiem koniecznym. Poprzez aktywację zakupione Oprogramowanie zostaje przyporządkowane do komputera, na którym zostało aktywowane. UWAGA! AKTYWACJA POWODUJE ŚCISŁE POWIĄZANIE OPROGRAMOWANIA ZE STANOWISKIEM, NA KTÓRYM ZOSTAŁO AKTYWOWANE. JEDNA LICENCJA MOŻE BYĆ AKTYWNA JEDNOCZEŚNIE NA KILKU KOMPUTERACH, LECZ KOD AKTYWACYJNY BĘDZIE INNY DLA KAŻDEGO KOMPUTERA i UŻYTKOWNIKA. Każda aktywacja na innym komputerze lub użytkowniku systemu Windows będzie generowała unikalny numer indentyfikacyjny sprzętu.

4.3. Nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych wydruków na inne stanowisko komputerowe. Każde użycie programu na innym komputerze generuje nowy numer identyfikacyjny sprzętu, na podstawie którego jest generowany indywidualny kod aktywacyjny.

5. Użytkownikowi udostępniana jest dożywotnia Subskrypcja na aktualizacje i pomoc techniczną na okres 1-go miesiąca od dnia ostatniej aktywacji Oprogramowania specjalnym kodem.

5.1. W okresie Subskrypcji ViewPro s.c. daje możliwość dokonywania ręcznej aktualizacji (pobierania aktualizacji) Oprogramowania, nie gwarantując jednak żadnej częstotliwości wydawania aktualizacji.

5.2. Licencjobiorca może udzielać komentarzy na temat Oprogramowania, w tym uwagi dotyczące awarii, błędów lub innych przykładów wadliwego działania Oprogramowania oraz sugestie dotyczące dodatkowych cech i funkcji lub ich zmian – za pośrednictwem poczty elektronicznej e-maila: contact@fotillo.com . W okresie Subskrypcji Licencjodawca zapewnia pomoc techniczną polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania przekazywane w podany sposób i związane ściśle z Oprogramowaniem. Licencjodawca nie gwarantuje rozwiązania każdego problemu technicznego, który pojawi się w związku z użytkowaniem Oprogramowania.

5.3. W przypadku braku aktywnej Subskrypcji na aktualizacje i pomoc techniczną Licencjobiorca może udzielać komentarzy na temat Oprogramowania, w tym uwagi dotyczące awarii, błędów lub innych przykładów wadliwego działania Oprogramowania oraz sugestie dotyczące dodatkowych cech i funkcji lub ich zmian – za pośrednictwem formularza poczty elektronicznej e-maila: contact@fotillo.com . Jednocześnie Licencjodawca nie jest zobowiązany do odpowiedzi lub reakcji na jakiekolwiek komentarze lub sugestie.

5.4. Licencjobiorca na wprowadzane komentarze i sugestie do Oprogramowania udziela Licencjodawcy nieprzerwanego, nieodwołalnego, wolnego od opłaty licencyjnej prawa do wykorzystania i licencji (jeżeli ma zastosowanie).

5.5. Pomoc techniczna świadczona jest wyłącznie w dniach roboczych i godzinach od 9:00 do 16:00.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać odnowienia Subskrypcji na aktualizacje i pomoc techniczną na kolejny 1 rok za wskazaną przez ViewPro s.c. opłatą (odnowienie Subskrypcji na aktualizacje i pomoc techniczną jest opcjonalne, gdyż każda licencja jest wieczysta – produkt nie przestanie działać, chyba że zainstalowana zostanie wersja produktu wydana po wygaśnięciu Subskrypcji). ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI NA AKTUALIZACJE I POMOC TECHNICZNĄ NA OKRES KOLEJNEGO ROKU NASTĘPUJE ZAWSZE OD DNIA NASTĘPNEGO PO DNIU WYGAŚNIĘCIA OSTATNIEJ SUBSKRYPCJI NA AKTUALIZACJE I POMOC TECHNICZNĄ A NIE OD DATY WYKUPIENIA KOLEJNEJ SUBSKRYPCJI NA AKTUALIZACJE I POMOC TECHNICZNĄ!

7. Rozpowszechnianie kopii Oprogramowania jest ZABRONIONE. Można jedynie tworzyć kopie, w ilości niezbędnej do zainstalowania Oprogramowania, oraz zapisania kopii bezpieczeństwa (archiwizacji). Wszystkie stworzone kopie muszą mieć dołączoną informację o prawach autorskich i korzystaniu z Licencji. Prawa wynikające z Licencji wygasają automatycznie w przypadku przekroczenia jakiegokolwiek z warunków tej Umowy. W tym przypadku Użytkownik jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich posiadanych kopii Oprogramowania.

8. Niedozwolone jest używanie, kopiowanie, modyfikowanie lub transfer Oprogramowania wykraczający poza warunki określone w niniejszej Umowie. Użytkownik nie może wprowadzać modyfikacji ani dokonywać adaptacji Oprogramowania. Zabrania się odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, deasemblacji lub stosowania innych metod odkrywania kodu źródłowego Oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności Oprogramowania.

9. Zakaz zbywania. ZABRANIA SIĘ WYPOŻYCZANIA, DZIERŻAWIENIA, SPRZEDAŻY, I PRZENOSZENIA PRAW UŻYTKOWNIKA DO OPROGRAMOWANIA ORAZ ZEZWALANIA NA KOPIOWANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA DO KOMPUTERA NALEŻĄCEGO DO INNEJ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH NINIEJSZA LICENCJA NA TO WYRAŹNIE ZEZWALA. Użytkownik może jednak przelać wszystkie prawa Użytkownika do Oprogramowania na inną osobę fizyczną lub prawną pod warunkiem: (a) dokonania jednoczesnego przeniesienia na taką osobę niniejszej umowy, numeru identyfikacyjnego sprzętu, płyt CD z Oprogramowaniem wraz ze wszelkimi egzemplarzami, rozszerzeniami, uaktualnieniami i wcześniejszymi wersjami, (b) wydania wszystkich rozszerzeń, uaktualnień i kopii, w tym kopii zapasowych i kopii zapisanych w Komputerze; i (c) przyjęcia przez stronę otrzymującą Oprogramowanie warunków niniejszej umowy oraz innych warunków i zasad, będących podstawą nabycia ważnej licencji na Oprogramowanie przez Użytkownika. Przed przeniesieniem Użytkownik musi o takim fakcie powiadomić na piśmie (np. poprzez e-mail) ViewPro s.c.

10. Licencjodawca gwarantuje, że nośnik, na którym Oprogramowanie zostało dostarczone, jest wolny od defektów materiału, a także wad produkcyjnych. Wszystkie Oprogramowania uznaje się za “takie jakie są” – bez gwarancji żadnego rodzaju – zarówno wyrażonej jak i domyślnej. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty ekonomiczne, utratę danych, wstrzymanie pracy lub inne konsekwencje wynikłe z użytkowania Oprogramowania. Całość ryzyka co do jakości i przydatności Oprogramowania spoczywa na Użytkowniku. W wypadku, gdy Oprogramowanie okazałoby się wadliwe, Użytkownik ponosi koszty koniecznych napraw lub poprawek. ViewPro s.c. nie gwarantuje, że funkcje zawarte w Oprogramowaniu spełnią wymagania Użytkownika, albo że jego działanie będzie wolne od błędów, a także, że wykryte wady Oprogramowania zostaną usunięte w przyszłości. Firma ViewPro s.c. nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne niezgodności dokumentacji z Oprogramowaniem i dotyczy to również niezgodności w ramach specyfikacji Oprogramowania (w szczególności w kontekście opisywanej funkcjonalności i wydajności). Dokumentacja jest materiałem mającym za zadanie tylko wspomaganie Oprogramowania, i wszystkie zawarte w niej informacje mają charakter ogólny, przez co w niektórych przypadkach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Nieznaczne odchylenia w funkcjonowaniu Oprogramowania w odniesieniu do dokumentacji nie jest podstawą do skorzystania z gwarancji.

11. Całkowita odpowiedzialność ViewPro s.c. i jej podmiotów stowarzyszonych ogranicza się, wedle uznania ViewPro s.c., do wymiany Oprogramowania lub zwrotu opłaty licencyjnej wniesionej za ostatni kod aktywacyjny, przy czym będą to jedyne środki prawne przysługujące Użytkownikowi w takich okolicznościach.

12. Gwarancje opisane w Umowie – zarówno wyrażone jak i dorozumiane, mogą nie podlegać niektórym jurysdykcjom, co powoduje, że powyższa ograniczona gwarancja może nie mieć zastosowania dla konkretnego Użytkownika. Jeśli którekolwiek z powyższych ustaleń nie jest akceptowane, proszę nie korzystać z Oprogramowania.

13. ViewPro s.c. dokłada wszelkich starań, aby Oprogramowanie spełniało wszelkie wymagania Użytkownika, było najwyższej jakości oraz wolne od defektów. Wszystkie wychwycone przez Użytkownika błędy powinny zostać zgłoszone do firmy ViewPro s.c., gdyż będą brane pod uwagę w trakcie planowania przyszłych wersji lub aktualizacji Oprogramowania. Jednocześnie, nie możemy zagwarantować, że następne wersje będą całkowicie wolne od błędów.  Kontakt z ViewPro s.c. możliwy jest poprzez e-mail na adres: contact@fotillo.com

14. Jeżeli wywiązanie się z niniejszej umowy lub jakichkolwiek zobowiązań stanie się utrudnione lub ograniczone przez siły wyższe, działania rządu, władz publicznych czy agencji rządowych, pożary, powodzie, wybuchy i inne katastrofy, wojnę, inwazję, rozruchy społeczne lub inną przemoc oraz jakiekolwiek inne działania lub warunki, które są poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, Strona, której to dotyczy zawiadamiając bezzwłocznie drugą Stronę, będzie zwolniona z wywiązania się z Umowy proporcjonalnie do stopnia ograniczenia; pod warunkiem jednak, że Strona dołoży wszelkich starań, aby uniknąć, usunąć i ograniczyć przyczyny niewywiązywania się oraz będzie kontynuować wywiązywanie się z Umowy natychmiast po usunięciu tych przyczyn.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

=========================================

  1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Wszelkie spory między przedsiębiorcami, mogące wyniknąć z niniejszej umowy, poddane zostaną pod właściwość miejscową sądu właściwego dla licencjodawcy.

Main Menu